Trung tâm trợ giúp Shopbay

Quản lý file là nơi bạn có thể lưu trữ tất cả các file ảnh của website mà bạn đã đăng tải lên.

Bạn có thể tải file ảnh ở các định dạng như: Jpg, png, gif.

Các file ảnh này có thể là ảnh đại diện hoặc ảnh chèn vào mô tả, nội dung sản phẩm và bài viết.

Các thao tác quản lý file ảnh:

- Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống

- Bước 2: Click Cài đặt và chọn Files

- Bước 3: Click icon “ + “ để tải file ảnh lên website.

- Bước 4: Chọn một hoặc nhiều file ảnh sau đó click open khi đó ảnh của bạn đã được đăng tải lên website thành công.